GRAS kennisboo(s)t: grootonderhoud voor stadsliefhebbers

Wat doe je in crisistijd? Nieuwe wegen verkennen natuurlijk en verder kijken dan je neus lang is. En laat dát nu precies het idee zijn achter de GRAS Kennisboo(s)t! In een kleine week kwamen talloze kenners langs om hun unieke verhaal over stad en landschap te delen. Een interdisciplinaire grabbelton van gedeelde kennis, afkomstig van stadssociologen, architectuurhistorici, planeconomen, praktijkdeskundigen, ontwerpers en ruimtelijke wetenschappers.

Agenda-items

Kennisboost 2014: Joke van der Zwaard

6 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Na de buurtwinkels en postkantoren sluiten nu ook buurthuizen, sporthallen, buurtbibliotheken, dependances van cultuurinstellingen en soms zelfs scholen hun deuren. Daarmee verdwijnen niet alleen voorzieningen maar ook publieke binnenruimtes uit woonbuurten. Wat is de sociale betekenis van dit soort plekken en (hoe) is dit gemis te herstellen door zelforganisatie van bewoners zonder dat het 'huiskamers' of clubhuizen worden?

Kennisboost 2014: Sanne de Vries

4 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

We leven in een land waarin we 24 uur per dag kunnen eten. Tegelijkertijd hoeven we nauwelijks nog de deur of stoel uit om inkopen te doen, te werken, te leren of te socializen. In deze voedselrijke en bewegingsarme omgeving worden we continu verleid om ongezonde keuzes te maken. Gedachteloos pakken we de auto in plaats van de fiets, nemen we de lift in plaats van de trap en kopen we een Mars. En daar zit precies de kern van het probleem: over het gros van onze eet- en beweegbeslissingen denken we helemaal niet (meer) na. Met alle gevolgen van dien. Steeds meer mensen zijn te dik. Het aantal mensen dat voldoende beweegt stijgt. Veel van de voorlichtingscampagnes en gedragsinterventies gaan uit van het veranderen van bewust gedrag. Dit helpt ons echter lang niet altijd in het veranderen van ongezond gedrag en het bieden van weerstand tegen alle verleidingen. Zeker niet als het gaat om de groepen die het kwetsbaarst zijn. Hoe kunnen we deze risicogroepen aanzetten tot een gezonde leefstijl? Hoe kunnen we hen verleiden de gezonde keuze te maken en meer te bewegen, minder te zitten en gezonder te eten? En welke rol kunnen techniek en de sociale en fysieke omgeving daarbij spelen?

Kennisboost 2014: Paul Meurs

4 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

De stad van de toekomst is grotendeels al gebouwd. De uitdaging is om het bestaande aan te passen aan veranderde wensen en nieuwe functies. De geschiedenis van een plek kan aanzienlijk bijdragen aan de kwaliteit van de toekomst. Dat kan door gebouwen te behouwen maar ook door vernieuwing specifiek zichtbaar te maken. Paul Meurs geeft diverse voorbeelden van manieren om cultuurhistorie te laten bijdragen aan de vitaliteit van de stad.

Kennisboost 2014: Anne-Jo Visser

5 nov
GrASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Wonen in de 21e eeuw is anders. Trends als de opkomende deeleconomie, globalisering, vergrijzing en informatisering hebben ons denken over wonen veranderd. Daardoor veranderen ook onze woonwensen en woonmogelijkheden. We richten het wonen flexibeler in. Hierdoor delen we (delen van onze) woningen en wonen we op meerdere plekken tegelijk. En zijn we in staat om tijdelijk woonunits aan, op en bij te bouwen en leegstaande panden te verbouwen voor allerlei doelen. We organiseren het wonen steeds vaker om de grote instituties heen. In deze lezing staat een zoektocht naar de kansen voor steden en regio’s, maar ook de keerzijde van de flexibele woningmarkt, centraal.

Kennisboost 2014: David Hamers

5 nov
GraSboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Bereikbaarheid is van vitaal belang voor het functioneren van de samenleving. Kan iedereen komen waar hij of zij moet of wil zijn? Dat hangt niet alleen af van de verbindingen (bijvoorbeeld het spoor of de snelweg) tussen locaties en van het vervoersaanbod, maar ook van waar mensen wonen, werken en winkelen, en van hoeveel tijd, geld en moeite het kost om een reis te maken. In Nederland zijn beleidsmakers, planners en ontwerpers op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal, lokaal) druk bezig de bereikbaarheid verder te verbeteren. Deze inspanningen maken deel uit van bredere planningsvraagstukken op het gebied van verstedelijking, infrastructuur en mobiliteit. De ontwikkelingen op deze terreinen lopen regelmatig uit de pas. Nieuwe benaderingen zijn nodig om de samenhang te verbeteren, zowel inhoudelijk (wat plannen we waar?) als institutioneel (wie doet wat en hoe doen we dat?). Op basis van twee recente studies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt David Hamers een aantal actuele vraagstukken in beeld en verkent hij mogelijke oplossingsrichtingen.

Kennisboost 2014: Mark Mobach

5 nov
GrASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Ondanks de crisis wordt er jaarlijks door Nederlandse organisaties voor miljarden aan vastgoed gebouwd. En vaak wordt zo’n moment aangegrepen om kritisch naar de eigen prestaties te kijken. Want gebouwen beïnvloeden de gezondheid, het gemoed en het gedrag van mensen in en rond organisaties. Met een doordacht gebouw kunnen organisaties hun prestaties verbeteren. Mark Mobach gaat in zijn betoog in op de dieperliggende afhankelijkheden tussen organisatie en gebouw, onder meer op basis van historische voorbeelden en voorbeelden uit zeer uiteenlopende hedendaagse organisaties. De lezing is bedoeld voor beslissers in organisaties maar ook voor adviseurs, wetenschappers en experts in bedrijfskunde, architectuur, vastgoedmanagement en facility management die verdieping zoeken op dit terrein.

Kennisboost 2014: Wijnand Galema

6 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Het stationsgebied van Groningen staat aan de vooravond van een grote transformatie. Kunnen we ons laten inspireren door de rijke ontwerpgeschiedenis van het spoor bij deze ingreep? Aan de hand van de recent verschenen publicatie Ontwerpen aan het spoor neemt Architectuurhistoricus Wijnand Galema u mee in de recente ontwerpgeschiedenis van het spoor in Nederland.

In het boek worden ontwerp en totstandkoming van spoorlijnen, treinen, communicatie, stations en beeldende kunst uitvoerig belicht. Vanaf de introductie van het dynamische logo van de NS en het kenmerkende geel voor het rollend materieel in 1969 werkten architecten, ontwerpers en kunstenaars samen aan een integraal vormgevingsbeleid, gericht op een herkenbare, comfortabele en veilige reisomgeving voor de reiziger. Met het oog op de geplande transformatie zal Galema het station van Groningen in het bredere perspectief van spoorontwerpen plaatsen, maar ook andere projecten uit de spoorgeschiedenis komen aan bod.

Kennisboost 2014: Melle Smets

6 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Met de beste bedoelingen geven experts vorm aan onze leefomgeving. Dat gaat soms goed maar vaak mis. Moeten we niet wat minder ontwerpen? En wat kunnen we leren van de ‘prutsers en de amateurs’? Hard-kijken-expert en kunstenaar Melle Smets neemt tijdens zijn bijdrage aan de Kennisboost de bezoekers mee op deze ontwerpreis.

Kennisboost 2014: Sanda Lenzholzer

6 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

We voelen het allemaal als we in warme zomernachten in ons oververhitte stadswoning niet kunnen slapen of weer eens op een groot plein worden weggeblazen. Maar hoe komt dat stadsklimaat tot stand? Onderzoeker bij de Wageningen Universiteit Sanda Lenzholzer legt uit of Groningen ook 'hot' is!

Kennisboost 2014: Dubbele lezing

7 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Tijdens de dubbele lunchlezing vertellen stedenbouwkundige Iris Wijn en architectuur historica Angela Sondevan van Stedelink over het ontwerp en project Bestemming Sloterdijk, dit gebied krijgt een grondige herziening en Bestemming Sloterdijk reikt een onorthodoxe aanpak aan. Archiprixwinnaars van 2014 Jonas Papenborg en Remco van der Togt vertellen over hun inspirerende oplossing voor het Eems-estuarium, dit plan moet een ecologische en economische ramp voorkomen.

Kennisboost 2014: Paul Roncken

7 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Natuur en landschap beschikken over een enorme levenskracht. We zouden die kracht nog meer kunnen gebruiken: ecologische machines voor voedsel, elektriciteit, schoon drinkwater en natuur. Paul Roncken, docent en onderzoeker aan de Wageningen Universiteit vertelt over deze belangrijke levenskracht.

Kennisboost 2014: Mevrouw Meijer

7 nov
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Duizenden schoolgebouwen uit de periode 1950 - 1985 naderen het einde van hun levenscyclus. Gaan ze tegen de vlakte of is hoogwaardige renovatie een aantrekkelijk zelfs superieur alternatief? Architectuurhistorica Wilma Kempinga en architect Tjeerd Wessel van de Stichting Mevrouw Meijer hebben hier een interessante werkwijze voor ontwikkeld.

Kennisboo(s)t 2015: Marc Koehler over de Superloft als verzet tegen traditionele woningbouw

6 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Building community: the power of smallness. Superloft als verzet tegen traditionele woningbouw.

Woonwensen veranderen sterk. De traditionele woningbouw biedt lang niet altijd meer oplossing. In reactie hierop bouwt en ontwikkelt MKA 134 Superlofts op zes locaties in Nederland. Meer locaties liggen in het verschiet. Het concept is te beschouwen als een verzet tegen de traditionele woningbouw. Superlofts spelen in op de vraag naar lokale betrokkenheid en collectiviteit. Ze bieden altijd een mix aan woningtypes. Tegelijk bieden ze individuele keuzevrijheid en eigenheid. In deze lezing belichtte Marc Koehler zijn concept en liet hij zien hoe het model zich op verschillende locaties kan vertalen, aansluitend op de omgeving en de specifieke wensen van de gebruikers en de omgeving.

Kennisboo(s)t 2015: Erik Tetteroo over de fiets als drager van stedelijke ontwikkeling

7 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

De fiets als drager van stedelijke ontwikkeling

Wanneer de auto de grondlegger is van de Amerikaanse suburbs, dan kan de fiets beschouwd worden als de driver voor Nederlandse stedenbouw. Onze compacte historische steden bieden de juiste maat voor de fiets. Wanneer we de flexibiliteit van de fiets combineren met de snelheid van de trein kunnen we zorgen voor een perfecte en snelle deur-tot-deur bereikbaarheid en een mooi alternatief voor de auto. Dat helpt om de groeiende stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. Maar welke aspecten spelen een rol bij het stimuleren van het hybride trein-fiets systeem? Hoe kunnen we de stedenbouw richten op fiets-inclusieve mobiliteit? In deze lezing presenteerde Erik Tetteroo fiets-georiënteerde stedenbouwkundige concepten: Bicycle Oriented Development (BOD) en Hybride bicycle train Oriented Development (HOD).  

Lunchen terwijl je luistert: dat kon én mocht bij de Kennisboost. Dus namen de luisteraars hun eigen boterham mee of kochten voor een paar euro een lekkere en inspirerende GRAS-lunch.

Kennisboo(s)t 2015: Sandra van Assen over ontwerp als katalysator van duurzame doelstellingen

7 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Ontwerp als katalysator van duurzame doelstellingen. 

“Steden dienen hun metabolisme in kaart te brengen als basis voor hun strategische planning. […] Wat nodig is, is een creatieve vernieuwing en daarbij zijn ontwerpers, als natuurlijke ‘go-between’, onontbeerlijk.” [Hajer, Dassen, 2014]. Wereldwijd neemt het bewustzijn toe dat de stad de grote veroorzaker is van, en tegelijk de meest kansrijke oplossing biedt voor, het klimaatprobleem. Binnen deze opgave bestaan er voor steden en dorpen echter geen standaardoplossingen. We zullen ze mét elkaar moeten ontwerpen. Tijdens haar bijdrage aan de Kennisboo(s)t liet Sandra van Assen prille voorbeelden zien van deze samenwerking. Ze nodigde de luisteraars uit om de kansen en de rol van het ontwerp op het snijvlak van duurzame energie en ruimte te bespreken.

Kennisboo(s)t 2015: Lena en Laurens van der Wal over de Tiny House Movement

7 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

‘De Tiny House Movement in Nederland’ + sneak preview AFFRiG

Eeuwenlang woonden mensen op nomadische wijze: in een klein mobiel huis gemaakt van (vaak) natuurlijke materialen. Vanwege financiële, ecologische en psychologische redenen verlangen steeds meer mensen naar een hedendaagse variant en een simpele, duurzame en betaalbare vorm van wonen. In de VS leidde dit recent tot de Tiny House Movement. Het fenomeen krijgt inmiddels navolging in Frankrijk, Engeland, Japan en Nederland. In deze lezing schetsten Lena en Laurens van der Wal de ontstaansgeschiedenis van de Tiny House Movement en lieten ze aan de hand van voorbeelden zien wat Tiny Houses eigenlijk zijn. Ook belichtten ze de mogelijkheden en beperkingen in Nederland.

Kennisboo(s)t 2015: Annemieke Molster over lopen en de stad

8 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Lopen en de stad: prehistorisch vervoermiddel als oplossing van nu

De oudste, meest vanzelfsprekende manier van voortbewegen is lopen. We vinden het zo gewoon, dat er eigenlijk relatief weinig aandacht voor is. Dat is jammer, want als meer mensen vaker lopen, dan heeft dat veel voordelen voor de stad en de mensen zelf. Of het nou gaat om het versterken van de lokale economie, de verbetering van de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit, de leefbaarheid van wijken of de strijd tegen obesitas en eenzaamheid: lopen helpt! Maar hoe kunnen we de focus meer leggen op ons lopen? Wat betekent dit voor de stad? In deze lezing daagde Annemieke Molser beleidsmakers en ontwerpers uit om steden aantrekkelijker te maken voor voetgangers. Ook liet ze zien wat daar het resultaat van kan zijn. 

Kennisboo(s)t 2015: Rob Withagen over gedrag en ruimte

8 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Gedrag en ruimte: van ‘affordances’ tot The End of Sitting

In de jaren 60 en 70 introduceerde de ecologisch psycholoog Gibson het concept van affordances. Volgens hem nemen we de wereld niet waar in termen van objecten (bv. stoelen, kopjes) maar in termen van de actiemogelijkheden die de objecten ons bieden (bv. om-op-te-zitten, om-uit-te-drinken). In deze lezing werd het belang van Gibsons gedachtegoed besproken voor de architectuur en de stedenbouw. Dan ging het bijvoorbeeld om het begrijpen van het gedrag van mensen in hun omgeving. Verschillende voorbeelden passeerden de revue: van het gedrag van kinderen in een speeltuin tot het gedrag van volwassenen tijdens het werken in The End of Sitting, een door RAAAF en beeldend kunstenaar Barbara Visser ontworpen kantoortuin voor staand werken.

Kennisboo(s)t 2015: Jos van den Hende over het vernieuwde hoofdstation

9 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Hoofdstation Centraal

Station Groningen, het hoofdstation, maakt zich op voor haar tweede jeugd. De spoorlijnen van Groningen en Friesland worden met elkaar verbonden en het stationsgebied wordt meer dan ooit de centrale knoop in de ov-netwerken in het noorden. Het emplacement achter het station verhuist; er ontstaat ruimte voor de stad en een tweede entree. Jos van den Hende praatte de luisteraars bij over de belofte van het vernieuwde station. Een verhaal over kansen, dromen, ‘ballen’ en opgaven.

Lunchen terwijl je luistert: dat kon én mocht bij de Kennisboost. Dus namen de luisteraars hun eigen boterham mee of kochten voor een paar euro een lekkere en inspirerende GRAS-lunch.

Kennisboo(s)t 2015: Gerard Marlet over het belang van de monumentale stad

9 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Het belang van een monumentale (binnen-)stad

De stad is herontdekt, niet alleen door de woonconsument, maar ook door beleidsmakers. Dit alles vanuit het idee dat de stad weer groeit en bloeit en de nieuwe motor is van onze economie. Toch gaat deze triomf aan diverse steden voorbij. Er zijn steden die krimpen en kampen met structurele problemen op het gebied van werkloosheid, verschraling en leegstand. Vooral de monumentale steden in de Randstad lijken het goed te doen. Wat is de rol van dat erfgoed bij het succes van de stad? Gerard Marlet ging in deze lezing in op het belang van erfgoed voor de aantrekkingskracht van steden. Doet de monumentale stad het inderdaad beter dan de niet-monumentale stad? Dragen monumenten bij aan het woon- en leefklimaat? Wat is het belang van erfgoed voor het toerisme? En: wat kan hedendaagse architectuur betekenen voor de stad?

Kennisboo(s)t 2015: Ronald Wall over global planning

8 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

Veel steden zijn op zoek naar veerkracht. Om dit te bereiken is het van belang zich bewust te zijn van de eigen positie binnen het economisch systeem, zowel binnen de regionale als de internationale context. In deze lezing bood Ronald Wall de stad aanknopingspunten. Hij besprak de link tussen big data, econometrie, economie, stedenbouw en urban design.

Lunchen terwijl je luistert: dat kon én mocht bij de Kennisboost. Dus namen de luisteraars hun eigen boterham mee of kochten voor een paar euro een lekkere en inspirerende GRAS-lunch

Kennisboo(s)t 2015: Paul Gerretsen over planologie en strategie in en voor een nieuwe tijd

9 okt
GRASboot, Bloemsingel 1001, Groningen

De traditionele stedelijke en ruimtelijke planning ligt achter ons. Ruimtelijke opgaven worden hoe langer hoe meer bepaald door andere agenda’s. Maar om welke agenda’s gaat het? Hoe beïnvloeden zij de ruimte? Wie zijn betrokken, welke nieuwe partijen dienen zich aan en wie zijn de stakeholders? Ofwel: Wie maakt Nederland. Geïnspireerd door de publicatie Maak Ruimte!, verschenen in het kader van het Jaar van de Ruimte 2015, deed Paul Gerretsen een openingsbod. Een lezing over strategie en planologie in en voor een nieuwe tijd.

Projecten

Kennisboo(s)t: Sabine Meier over Moral Mapping

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Architectuursocioloog Sabine Meier vertelde meer over het proces van 'waarde hechten'. Waarom vinden mensen een plek meer of minder waard dan een andere?

Kennisboo(s)t: X-burg, Reflecties op een stad in ontwikkeling

Stedelijke kwaliteiten en de identiteit van de stad X werden op geheel onbevooroordeelde manier geanalyseerd door 3 Groningers. Wat hebben zei ontdekt? Wat is X?

Kennisboo(s)t: Wijnand Galema over naoorlogse Mad Men-sexyness

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Onderzoeker Wijnand Galema ging in op de onvermoede kwaliteiten van wederopbouw. Want er leven nogal wat ingeroeste denkbeelden bij publiek en professionals over naoorlogse woningen en kantoren.

Kennisboo(s)t: Agnes van den Berg over biophilic architecture

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Prof. Dr. Agnes van den Berg - omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving - vertelde over de recente trend van “biophilic architecture”, oftewel de integratie van natuur in de stad. 

Kennisboo(s)t: Martijn de Waal over de stad als interface

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Martijn de Waal deelde zijn kennis over hoe digitale media en sociale netwerken de stad - en het ommeland? - veranderen.

Kennisboo(s)t: Martijn Duineveld over waarom de crisis in de ruimtelijke ordening een zegen is

Voor de GRAS kennisboo(s)t delen deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Wetenschapper Martijn Duineveld legde uit waarom de crisis een zegen is in de ruimtelijke ordeningswereld: eindelijk is écht onderzoek mogelijk.

Kennisboo(s)t: Theo Deutinger over statistieken en de stad

'Geen probleem' was de titel van de lezing van architect Theo Deutinger. Over statistieken en het begrijpen van de stad. 

Kennisboo(s)t: Jan Winsemius over stedenbouw en geld

Het basismateriaal van de beeldhouwer is steen. Het basismateriaal van de schilder is verf. Het basismateriaal van de stedenbouwkundige is... geld. Jan Winsemius legde uit wat de relatie tussen stedenbouw en economie behelst.

Kennisboo(s)t: Ivo Opstelten over de transformatie naar een energieneutrale gebouwde omgeving

De meeste beleidsmakers durven er vaagjes van te dromen voor het jaar 2050, maar ondertussen worden in Nederland al stevige sprongen gemaakt richting een energieneutrale gebouwvoorraad. Ivo Opstelten liet de ontwikkelingen zien - en legde de nog bestaande uitdagingen aan ons voor.

Kennisboo(s)t: Fons Asselbergs over het zelfbeeld van gemeenten

Veel gemeenten koesteren torenhoge ambities. Niet zelden leidt dit tot politieke beroering, vervormde gemeentelijke 'zelfbeelden' en het politieke misbruik van het middel 'burgerparticipatie'. Achter de uitgedragen werkelijkheid gaat vaak een hele andere schuil. In zijn Kennisboo(s)t heeft Fons Asselbergs dergelijke processen aan de hand van de twee schoolvoorbeelden Den Helder en Deventer belicht.

Kennisboo(s)t: Ivan Nio over de Nederlandse buitenwijk

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Wat is de toekomst van het Nederlandse suburbane ‘middle landscape’? Ivan Nio over de Nederlandse buitenwijk. 

Kennisboo(s)t: Ton Venhoeven over de weg naar Smart Cities

Wat is de relevantie van de Nederlandse geïntegreerde benadering van planning voor de ontwikkeling van Smart Cities? Ton Venhoeven legde het uit in zijn lezing.

Kennisboo(s)t: Vincent Kompier over de pratende stad

Berlijn is een stad die voortdurend tegen je praat. Niet alleen over haar roemruchte verleden, maar ook in deze moderne tijd van virtuele communicatie ontkomt de bewoner en bezoeker niet aan de zichtbare uitingen op straat. 

Kennisboo(s)t: Olof van de Wal over de switch van plannen op wat moet naar sturen op wat kan

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Wat is er aan de hand in de ontwikkeling van de Nederlandse steden en wat mogen we daarin van ontwerpers verwachten? Olof van de Wal gaf nieuwe inzichten.

Kennisboo(s)t: Leeke Reinders over de harde stad, de zachte stad en alledaagse ruimtes

Voor de GRAS kennisboo(s)t deelden deskundigen uit allerhande disciplines hun visie. Een schilderij kun je verhangen, een muziekstuk uitzetten, maar om architectuur kun je in de regel, tenzij het wordt opgeblazen of afgebroken, niet heen. Stadsantropoloog Leeke Reinders vertelde hoe mensen met dat gegeven omgaan.

Kennisboo(s)t: Hans Venhuizen over kennisvrije deskundigen in het ruimtelijk veranderingsproces

Ieder ruimtelijk veranderingsproces wordt gedomineerd door een schier eindeloze opeenstapeling van ambities, belangen en kwaliteiten van een plek. Naast de harde fysieke gegevenheden dringen zich politieke, economische, cultuurhistorische en de sociale dynamieken van een situatie al snel op. Deze situatie vraagt om een nieuw soort deskundige.

Kennisboost 2014: innoveren en leren

De crisis, is ‘ie nou eindelijk voorbij? Sommigen vinden van wel, anderen kijken de kat nog even uit de boom. Eén ding staat als een paal boven water: als de wind weer aantrekt, moeten we het anders gaan doen. Nieuwe wegen verkennen dus en verder kijken dan onze neuzen lang zijn. En laat dát nu precies het idee zijn achter de GRAS Kennisboost! In een kleine week, van dinsdag 4  t/m vrijdag 7 november, komen talloze kenners en ervaringsdeskundigen langs om hun unieke verhaal over stad en landschap met u te delen. Kom langs, haak aan en raak zo weer up-to-date!

Voor wie is de Kennisboost?
De Kennisboost is de GRAS-variant op de Summer School - maar dan in de herfst. Het is bedoeld voor beleidsmakers, ontwerpers, architecten,  vakgenoten, studenten, ruimtelijke wetenschappers en alle andere geïnteresseerden in de ontwikkeling van stad en landschap. Maar ook belangstellenden zonder architectuurkennis zijn natuurlijk van harte welkom.

Wat doen we in 2014?
Aan de succesvolle eerste editie van 2013 met een indrukwekkende line-up konden we niet anders dan voor een vervolg gaan. Ook in 2014 hebben we weer een mooi programma: divers, prikkelend en inspirerend. Een aantal thema’s krijgen wat extra aandacht. Daarmee haken we aan op belangrijke ontwikkelingen in de stad. Healthy Ageing bijvoorbeeld, of de aanstaande ontwikkeling van het Stationsgebied of de 'Herbestemming van School naar School'.

Waarom een Kennisboost?
Allereerst is de Kennisboost er om zo veel mogelijk nieuwe kennis en inspiratie op te doen en verrast te worden. Daarnaast viert de Kennisboost de opleiding Architectuur en Stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen die vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw van grote betekenis is geweest voor het Nederlandse architectuurklimaat. Kenmerk van de opleiding: een brede blik, aandacht voor de geschiedenis én de opgaven van vandaag en nieuwsgierigheid naar aanverwante disciplines. Met z’n diverse programma eert de Kennisboost deze benadering van de architectuur en stedenbouwgeschiedenis.

Het programma is als volgt:

 • dinsdag 4 november 16.30 uur, lector gezonde leefstijl in een stimulerende omgeving aan de Haagse Hogeschool Sanne de Vries
 • dinsdag 4 november 20.00 uur, adviseur transformatieopgaven in de bestaande stad en deeltijd hoogleraar TU Delft Paul Meurs
 • woensdag 5 november 12.00 uur, programmamanager bij Platform 31 Anne-Jo Visser
 • woensdag 5 november 14.00 uur, senior onderzoeker Stedelijk Gebied bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag David Hamers
 • woensdag 5 november 16.00 uur, lector Facility Management bij Kenniscentrum NoorderRuimte Mark Mobach
 • donderdag 6 november 13.30 uur, onderzoekster en schrijfster Joke van der Zwaard
 • donderdag 6 november 15.00 uur, architectuurhistoricus Wijnand Galema
 • donderdag 6 november 16.30 uur, hard kijken expert en kunstenaar Melle Smets 
 • donderdag 6 november 20.00 uur, assistent professor en onderzoeker bij Wageningen Universiteit Sanda Lenzholzer 
 • vrijdag 7 november 12.00 uur, dubbele lezing van stedenbouwkundige Iris Wijn met architectuurhistorica Angela Sondervan en archiprix winnaars 2014 Jonas Papenborg met Remco van der Togt
 • vrijdag 7 november 14.00 uur, landschapsarchitect, onderzoeker en docent bij Wageningen Universiteit Paul Roncken                 
 • vrijdag 7 november 16.00 uur, kunsthistorica Wilma Kempinga en architect Tjeerd Wessel van de stichting Mevrouw Meijer

De Kennisboost is een samenwerking tussen Platform GRAS, de Vereniging tot Bevordering der Bouwkunst, Academie van Bouwkunst Groningen en BNA Groningen. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Kennisboo(s)t & AFFRiG 2015

Nieuwe wegen verkennen én verder kijken dan je neus lang is: dat is het idee achter de GRAS Kennisboo(s)t. Voor het derde jaar op rij kwamen talloze kenners en ervaringsdeskundigen langs om hun unieke verhaal over stad en landschap te delen. Zo ontstond van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 oktober een interdisciplinaire grabbelton vol kennis, afkomstig van stadssociologen, architectuurhistorici, planeconomen, praktijkdeskundigen, stadsmakers, ontwerpers en ruimtelijke wetenschappers. 

Dit jaar bood de Kennisboo(s)t in samenwerking met het AFFR, het Groninger Forum en de Biotoop in Haren bovendien weer een mooie selectie van de beste films van het Architectuur Film Festival Rotterdam. Daarmee was Groningen de enige dependance van dit gerenommeerde en bijzondere filmfestival.

De Kennisboo(s)t en het AFFRiG waren er voor alle stadsliefhebbers: van leek tot professional, van student tot ervaren rot, van ontwerper tot beleidsmaker en van ruimtelijk beleidmaker tot bestuurder of politicus. En natuurlijk waren ook alle andere belangstellenden van harte welkom! Voor hen stelden we wederom een afwisselend programma van lezingen en films samen. Niet alleen om zoveel mogelijk kennis op te doen, maar ook om hen te verrassen met nieuwe visies en inzichten. 

Blijf op de hoogte

Wil je de post en uitnodigingen van Platform GRAS per e-mail ontvangen?

Ik wil papieren post!

Platform GRAS is het architectuurcentrum van Groningen. Onze missie: het stimuleren en aanjagen van de kennis van de gebouwde omgeving en het debat daarover. Meer >
 • LinkedIn logo
 • LinkedIn